Συχνές Ερωτήσεις

Από ποιόν γίνεται η επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας;

Ο πελάτης μας μπορεί ελεύθερα να επιλέξει οποιαδήποτε άλλη εταιρία ή αγορά της προτίμησης του, πλέον των αναφερομένων, εφόσον θεωρεί ότι ικανοποιούνται οι προσωπικές του επιλογές. Ωστόσο βασικός γνώμονας των συμβουλών μας θα εξακολουθεί να είναι πάντα το ικανοποιητικό κριτήριο αξιοπιστίας των οποιονδήποτε ασφαλιστικών εταιριών, ώστε να εξασφαλίσουμε τους πελάτες μας από πιθανές περιπέτειες σε περίπτωση ζημιάς. Συμπερασματικά επιμένουμε στους πελάτες μας, να θέτουμε πάντα ως πρώτιστο το κριτήριο την αξιοπιστία την εταιρίας που θα τοποθετηθεί ο κίνδυνος και όχι απαραίτητα το κόστος.

Οι μεσίτες ασφαλίσεων έχουν πιστοποίηση;

Στους μεσίτες ασφαλίσεων, παρέχεται ειδική πιστοποίηση και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ), την τεχνική επιτροπή πιστοποίησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου λόγω ειδικών γνώσεων, εμπειρίας. Είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζεται με ειδικό συμβόλαιο ασφάλισης συνεχούς διάρκειας για τις αστικές του ευθύνες από λάθη ή/και παραλείψεις, ύψους τουλάχιστον €1.000.000. Το συμβόλαιο αυτό ο μεσίτης ασφαλίσεων είναι υποχρεωμένος, να το συνάπτει σε συνεχή ανανεώσιμη βάση και για διάρκεια από την έναρξη της επιχείρησής του μέχρι ακόμη και την λύση της εταιρίας του. Είναι επίσης υποχρεωτική η επέκταση της ισχύος αυτού του ασφαλιστηρίου για πενταετή διάρκεια από το κλείσιμο της επιχείρησης του μεσίτη, προκειμένου τόσο να ανανεώνεται συνεχώς η επαγγελματική του άδεια, αλλά και όσο να εξασφαλίζονται οι πελάτες του για παλαιότερες ή μελλοντικές ευθύνες του, που τυχόν συνέβησαν κατά την διάρκεια λειτουργίας της μεσιτικής του επιχείρησης.

Ποια η πρόταση μας για τις ατομικές ασφαλίσεις;

Η Fasmagroup διαθέτει τις κατάλληλες προσβάσεις και λύσεις σε όλη ην ασφαλιστική αγορά προκειμένου να συζητήσει για λογαριασμό σας τις ικανοποιητικότερες καλύψεις με το σωστότερο ασφάλιστρο. Προσφέρονται αρκετά ασφαλιστήρια κυρίως σε μορφή πακέτων για να καλύψουν τις προσωπικές και οικογενειακές σας ασφαλιστικές ανάγκες Είναι όμως αναμφισβήτητο γεγονός, πως τα υπάρχοντα ασφαλιστικά πακέτα δεν ανταποκρίνονται πάντα σε όλες τις ανάγκες. Συνήθως οι «πακετοποιημένες καλύψεις» δίνουν λύσεις στην πλειονότητα των περιπτώσεων, αφήνοντας έξω ένα μέρος αρκετών εξειδικευμένων περιπτώσεων(πχ ασφάλιση έργων τέχνης) ή άλλες φορές συμπεριλαμβάνουν περιττές καλύψεις για τις οποίες όμως καταβάλλεται υποχρεωτικά το ασφάλιστρο (πχ ένα διαμέρισμα στην Αθήνα που ασφαλίζεται υποχρεωτικά για κάλυψη δάσους ή για πρόσκρουση οχήματος)

Με βασική προϋπόθεση την τελική ικανοποίηση σας από τις υπηρεσίες μας, θα προχωρήσουμε στην ασφάλιση των κινδύνων που σας αφορούν με τις εταιρίες που θα επιλέξετε. Η εταιρία μας θα αποζημιωθεί από την ασφαλιστική ή τις ασφαλιστικές εταιρίες μετά την τοποθέτηση των κινδύνων και των ασφαλιστηρίων και την είσπραξη των αντιστοίχων ασφαλίστρων.

 

Ποια είναι η φιλοσοφία της Fasmagroup Insurance Brokers;

Η φιλοσοφία της Fasmagroup Insurance Brokers βασίζεται στις εξής αρχές:

  • Σωστή διαχείριση, η οποία επιτρέπει στην εταιρία να καλύπτει σωστά και έγκαιρα τις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες της. και την αγορά.
  • Οργάνωση, με άρτιο μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης και σύγχρονο εξοπλισμό.
  • Έμπειρο και εκπαιδευμένο διοικητικό μηχανισμό και άψογα εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους υπαλλήλους και συνεργάτες - διαμεσολαβητές
  • Αξιοπιστία , η οποία οφείλεται αφενός στη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση, όλων των υπαλλήλων καθώς και των εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών της εταιρίας,, και αφετέρου στην πολύτιμη πείρα που αποκτούν όλοι μέσα από τα καθημερινά προβλήματα της αγοράς,. Δεδομένων αυτών, οι συνεργάτες της εταιρίας είναι σε θέση να προτείνουν τις πιο αξιόλογες και αξιόπιστες λύσεις τοποθέτησης κινδύνων, μέσω σοβαρών και οικονομικά εύρωστων ασφαλιστικών εταιριών.

 

Ποια η πρόταση μας για τις εταιρικές ασφαλίσεις;

Η πρότασή μας είναι απλή. H συνεργασία μας μπορεί να έχει σαφείς προϋποθέσεις παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών, οι οποίες μπορούν να αποτυπωθούν σε ένα μεταξύ μας απλό, τυποποιημένο ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης έργου. Το συμφωνητικό αυτό, περιλαμβάνει την περιγραφή όλων των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των συγκεκριμένων εργασιών οι οποίες άπτονται ασφαλιστικών θεμάτων και θα ανατεθούν στην Fasmagroup.
Βάσει των προσυμφωνηθέντων, θα αναλαμβάνεται το δεδομένο έργο και μέσω της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου θα προτείνονται από την εταιρία μας η κάλυψη των αναγκών και των αξιώσεων των πελατών. Αυτές οι ανάγκες και οι καλύψεις θα περιγράφονται με σαφήνεια στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα εκδίδονται υπέρ του πελάτη με αντισυμβαλλόμενο την ασφαλιστική ή τις ασφαλιστικές εταιρίες που επιλέγονται
Στόχος αυτής της ανάθεσης ασφαλιστικού έργου, είναι η συνεχής παροχή συμβουλών και η αδιάκοπη ενημέρωση για τα νέα δεδομένα, ώστε τα ασφαλιστήρια να είναι πάντα σύγχρονα και όσο το δυνατόν να μπορούν να εξασφαλίσουν τον συμβεβλημένο πελάτη, από απρόβλεπτα γεγονότα, που θα μειώνουν το διαπραγματευτικό του «χαρτί»,σε περίπτωση ζημιάς.

Υπάρχουν κυρίως δύο τρόποι συνεργασίας και αμοιβών

Ο πρώτος τρόπος μπορεί να γίνει με μία ειδική επιστολή αποκλειστικής ανάθεσης ερευνάς αγοράς (Broking letter) από την εταιρία σας προς την Fasmagroup και για συγκεκριμένο χρόνο, ώστε να μπορούμε για το διάστημα που διαπραγματευόμαστε, να συζητήσουμε στην αγορά και για λογαριασμό σας τις ικανοποιητικότερες καλύψεις με το σωστότερο ασφάλιστρο, χωρίς ανταγωνιστές.

Με βασική προϋπόθεση την τελική ικανοποίηση σας από τις υπηρεσίες μας, θα προχωρήσουμε στην ασφάλιση των κινδύνων και των εταιριών που θα επιλέξετε. Η εταιρία μας θα αποζημιωθεί από την ασφαλιστική ή τις ασφαλιστικές εταιρίες μετά την τοποθέτηση των κινδύνων και των ασφαλιστηρίων που σας αφορούν και την είσπραξη των αντιστοίχων ασφαλίστρων

Ο δεύτερος τρόπος λειτουργεί με ανάθεση έργου και συμφωνημένη εκ των προτέρων αμοιβή, πράγμα που συμβαίνει συνήθως στην δεύτερη χρονιά της ανανέωσης του ασφαλιστηρίου, κατά την οποία έχει ήδη ξεκαθαριστεί το συνολικό ποσό των ασφαλίστρων του έτους και έχει δοκιμασθεί η συνεργασία μας. Βεβαίως στην περίπτωση της ανάθεσης, τα ασφάλιστρα θα είναι μειωμένα κατά την προμήθεια του προηγούμενου έτους,, εφόσον βέβαια η αμοιβή έχει προκαθορισθεί δια της μεταξύ μας συμφωνίας.

Είναι πιθανόν, φαινομενικά και μόνον, να μην υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο τελικό κόστος που καταβάλλει ο ασφαλιζόμενος. Η πιο ουσιαστική διαφορά ωστόσο είναι ότι, εφ' όσον αίρονται πλέον οι σχέσεις της δοκιμαστικής περιόδου της συνεργασίας μας,, μπορούμε να διαπραγματευτούμε καλύτερα ένα πιο «ελεγχόμενο» και γνωστό και τα δύο μέρη, κόστος που θα συνοψίζεται στα εξής σημεία:

1. Το καθαρό κόστος ασφάλισης, απαλλαγμένο από την προμήθεια διαμεσολάβησης
2. Την προσυμφωνημένη από την αρχή του έτους αμοιβή της Fasmagroup για την παροχή των υπηρεσιών της.
3. Την δοκιμασμένη, μετρήσιμη κοστολογικά και επομένως ξεκάθαρη σχέση της εταιρίας μας και της εταιρίας σας.

Εν κατακλείδι γίνονται ευκρινή τουλάχιστον δύο σημαντικά οφέλη για τον πελάτη, αρχικά το αρκετά υψηλό διαπραγματευτικό ατού της Fasmagroup στην αγορά που μπορεί να επιβάλλει ικανοποιητικούς όρους και καλύψεις και στη συνέχεια η μηδενική προμήθεια που θα εκφράζεται σε ικανοποιητικότερο ασφάλιστρο.

Η ιδιότητά μας αυτή, εφόσον συμφωνήσουμε, θα μας επιτρέψει να λειτουργήσουμε πλέον ως σύμβουλοι-διαχειριστές κινδύνων της εταιρίας σας, παρέχοντας σας ασφαλιστικές υπηρεσίες ποιότητας, και αποφεύγοντας τυχόν εμπόδια που θα μπορούσαν να προκύψουν από την διαμεσολάβηση τρίτων αμφίβολης γνώσης και εμπειρίας, προς τις ασφαλιστικές εταιρίες στις οποίες θα απευθυνθούμε .

Η ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών μας, θα εξασφαλίζεται μετά από τεκμηριωμένες, προς την εταιρία σας, προτάσεις συνεργασίας με ασφαλιστικές εταιρίες. Στην περίπτωση που είναι απαραίτητο θα εξασφαλίζονται πραγματογνώμονες και λύσεις σε κάθε επίπεδο ώστε να διασφαλίζεται σε μέγιστο δυνατό βαθμό το συμφέρον της εταιρίας σας. Εφόσον υπάρχει δική σας σύμφωνη γνώμη, οι διαδικασίες θα προχωρούν σε ερευνά αγοράς με σκοπό την εξεύρεση των ιδανικών λύσεων. Είναι δυνατόν, εάν η πολιτική ή οι εμπορικές υποχρεώσεις της εταιρίας σας, επιβάλουν την διαμεσολάβηση άλλου πράκτορα ή ασφαλιστικού συμβούλου, οι προτάσεις της εταιρίας που ο ίδιος εκπροσωπεί να ελέγχονται από την εταιρία μας. Σκοπός θα είναι η επιβολή των χαμηλότερων δυνατών ασφάλιστρων, με τους ικανοποιητικότερους όρους και καλύψεις, εφόσον βεβαίως θα εξακολουθήσουμε με την εξουσιοδότησή σας, να παραμένουμε ως ανεξάρτητοι σύμβουλοι διαχείρισης κινδύνων στην εταιρίας σας.

 

Γιατί πρέπει να ασφαλιστώ σ ένα Μεσίτη Ασφαλίσεων?

Μόνον ο μεσίτης ασφαλίσεων είναι εκείνος που θα φροντίσει, θα ενημερώσει και θα εξασφαλίσει τα ασφαλιστικά συμφέροντά σας σε συνεργασία μαζί του ή με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του.

Ο μεσίτης ασφαλίσεων είναι εκείνος που θα επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις ή τα περιουσιακά στοιχεία σας και θα προτείνει τα κατάλληλα μέτρα υποδεικνύοντας σας αν χρειασθεί τις κατάλληλες λύσεις, μέσω εξειδικευμένων συνεργατών του.

Ο μεσίτης ασφαλίσεων είναι εκείνος που θα φροντίσει να αναλύσει τους ενδεχόμενους κινδύνους και θα διασφαλίσει μια ολοκληρωμένη προστασία για την επιχείρηση και σας προσωπικά.

Ο μεσίτης ασφαλίσεων είναι εκείνος που θα φροντίσει να σας παραδώσει ολοκληρωμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Ο μεσίτης ασφαλίσεων είναι εκείνος που θα φροντίσει να διαχειριστεί και να διευθετήσει τη ζημιά σας όταν επέλθει ο κίνδυνος.

Ο μεσίτης ασφαλίσεων είναι εκείνος που θα φροντίσει να σας κρατά συνεχώς ενήμερο για τις εξελίξεις και τις τάσεις στην διεθνή και τοπική ασφαλιστική αγορά και για την οικονομική κατάσταση και φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών που ασφαλίζεστε.

Και τέλος ο μεσίτης ασφαλίσεων είναι εκείνος που σας εγγυάται την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών του, μέσω του συμβολαίου λαθών και παραλείψεων που υποχρεωτικά από τον νόμο επιβάλλεται να έχει.

Γιατί θέλω να ασφαλιστώ στο νοσοκομειακό πρόγραμμα της AXA PPP HEALTHCARE INTERNATIONAL?

Το πρόγραμμα της AXA PPP healtcare International απευθύνεται σε μία απαιτητική αγορά καταναλωτών που θέλουν να εξασφαλίσουν 100% την κάλυψη των νοσοκομειακών τους εξόδων σε μία μεγάλη διεθνή, αλλά κυρίως αξιόπιστη εταιρία με διεθνείς υπηρεσίες, παγκόσμια εμβέλεια και συμβεβλημένα νοσοκομεία, σε όλα τα μέρη του κόσμου.

Χρειάζεται απλώς και μόνον να έχουν μαζί τους την κάρτα ασφάλισης τους, γιατί  βεβαίως δεν  θέλουν να ψάχνουν την τελευταία στιγμή για μετρητά, δανεικά ή πιστωτικές κάρτες, ώστε να πληρώσουν τα πιθανά δυσβάκτακτα νοσοκομειακά έξοδα για την νοσηλεία τους  ή και μία απλή επίσκεψη  γιατρού σε ένα νοσηλευτικό κέντρο του εξωτερικού για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας τους.

Για τους απαιτητικούς  που  ΘΕΛΟΥΝ τα παραπάνω υπάρχουν τρία κύρια προγράμματα. 

Το Standard με ετήσιο όριο τις 750.000 λίρες Αγγλίας, Το Comprehensive με ετήσιο όριο τις 1.000.000 λίρες Αγγλίας και το Prestige με ετήσιο όριο τις 1.250.000 λίρες Αγγλίας 

Συνδυάζονται με τρείς διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες ανάλογα με τις ανάγκες  

1. ΖΩΝΗ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του ΚΑΝΑΔΑ 

2. ΖΩΝΗ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ εξαιρουμένων των ΗΠΑ και του ΚΑΝΑΔΑ 

3. ΖΩΝΗ  ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ(Με γεωγραφικά όρια απο το άκρο της Ιβηρικής Χερσονήσου και την Μάλτα. Απο το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγ Βρετανίας, την Ιρλανδία, τις Σκανδιναβικές χώρες,την κ Ευρώπη και τα Βαλκάνια,την Ρωσία,την Ουκρανία και την Τουρκία έως την Κύπρο και το Ισραήλ αλλά και το Τουρκμενιστάν και το Τατζικιστάν έως τα σύνορα με το Ιράκ)     

Οι καλύψεις απευθύνονται σε όλους και για όλες τις ηλικίες απο 0 έως 80+ ετών με την προϋπόθεση της καλής υγείας τους πριν την είσοδο στο πρόγραμμα (εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι στην ελληνική αγορά το όριο εισόδου σε νοσοκομειακό πρόγραμμα είναι το 60ό έτος.)

Καλύπτονται πλήθος εξόδων νοσοκομειακών και εξωνοσοκομειακών καθώς και διαγνωστικών εξετάσεων,φαρμάκων,οδοντιατρικής φροντίδας, εμβολίων με απολύτως ελεύθερη επιλογή γιατρού,δευτερεύοντος γιατρού και νοσοκομείου χωρίς όριο ανά επίσκεψη πρωτεύοντος  γιατρού ή διαγνωστικής εξέτασης, εκτός του περιοριστικού ετήσιου ορίου των εξωνοσοκομειακών εξόδων, που κυμαίνεται απο 3.000 έως 5.000 λίρες Αγγλίας.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ότι το πρόγραμμα PRESTIGE καλύπτει και το φυσιολογικό τοκετό με όριο εξόδων τις 10.000 λίρες Αγγλίας, μετά απο 10 μήνες απο την έναρξη  της ασφάλισης, με πολύ καλό ασφάλιστρο σε σχέση με την παροχή που προσφέρεται (Τέτοια παροχή δε υπάρχει σε κανένα πρόγραμμα της ελληνικής αγοράς).  

Οι πελάτες-ασφαλισμένοι στην AXA PPP Healthcare International είναι απαιτητικοί και ιδιαίτεροι γιατί τα θέλουν όλα. Ταξιδεύουν σε όλα τα μέρη του κόσμου και γι αυτό θέλουν να έχουν μία κάρτα νοσηλείας διεθνώς αναγνωρίσιμη σε όλα τα νοσοκομεία. Στην περίπτωση που θα τους τύχει κάποιο  έκτακτο πρόβλημα υγείας, θέλουν να εξυπηρετούνται άμεσα απο τις διεθνείς ταχύτατες υπηρεσίες ιατρικής βοηθείας της AXA PPP, όπως επείγουσα μεταφορά με ιδιωτικά ασθενοφόρα αλλά και ιατρική αερομεταφορά, προς όλα και απο όλα τα μεγάλα  νοσοκομεία και προς όλα τα μέρη του κόσμου, με ένα τηλεφώνημα στις υπηρεσίες βοηθείας της AXA PPP.  Αλλά και αυτοί που δεν επιθυμούν να ταξιδεύουν συχνά εκτός Ελλάδας, αλλά  ΘΕΛΟΥΝ να έχουν την δυνατότητα, ανα πάσα στιγμή να νοσηλευτούν σ ένα μεγάλο ιδιωτικό  νοσοκομείο της απολύτου επιλογής τους, χωρίς να σκέφτονται τα έξοδα νοσηλείας ή την χώρα νοσηλείας. Θέλουν να επιλέγουν ελέυθερα ελληνικό,γερμανικό ή ελβετικό νοσοκομείο ή οποιασδήποτε άλλης ευρωπαίκής χώρας ή ακόμη και ιαπωνικό, ρωσικό,τουρκικό ή νοσοκομείο άλλης οποιασδήποτε τρίτης χώρας, ή ακόμα και νοσοκομείο της Αμερικής ή του Καναδά. Το πρόγραμμα της AXA PPP healthcare είναι φτιαγμένο γι' αυτούς που θέλουν πραγματικά 100%  κάλυψη των  εξόδων της νοσηλείας τους, με απολύτως ελεύθερη επιλογή του νοσοκομείου, εντός της ζώνης και των γεωγραφικών ορίων που αρχικά επιλέγουν στο ασφαλιστήριο τους   

Είναι απαιτητικοί οι ασφαλισμένοι στην AXA PPP healthcare, γιατί θέλουν να έξοδα τους να είναι πληρωμένα 100% χωρίς συμμετοχές ή χειρουργικούς ή άλλους περιορισμούς και διάφορες άλλες απαλλαγές ή εξαιρέσεις διαγνωστικών εξετάσεων, όπως τα αντίστοιχα ελληνικά προγράμματα  Θέλουν μεγάλα όρια ετήσιας κάλυψης για να νιώθουν καλά εάν το πρόβλημά τους γίνει πολύ σοβαρό. Θέλουν να είναι ασφαλείς γιατί τα όρια ετήσιας κάλυψης των εξόδων  είναι  υψηλά, αφού κυμαίνονται απο 750.000 λίρες στερλίνες έως 1.250.000 λίρες στερλίνες ετησίως. Θέλουν να συννενοούνται και να εξυπηρετούνται εύκολα απο την AXA PPP, άσχετα αν μιλάνε καλά  παγκόσμιες γλώσσες όπως αγγλικά,γαλλικά, ιταλικά, ή και κινέζικα ή αραβικά ή σουαχίλι.Το πρόγραμμα που μπορούν να επιλέξουν είναι απολύτως διεθνές, γιατί προσφέρει εντελώς δωρεάν 24ωρη διερμηνεία και ιατρική ή συμβουλευτική βοήθεια στην μητρική τους γλώσσα αλλά και  σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, μόνον μ' ένα απλό τηλεφώνημα που υπάρχει στο πίσω μέρος της κάρτας τους.

Σημειώνεται ότι όσοι ασφαλισμένοι είναι Έλληνες με μόνιμη κατοικία την Ελλάδα ή είναι άλλης υπηκοότητας και γνωρίζουν ελληνικά ή άλλη γλώσσα, αλλά πάντως  κατοικούν  μόνιμα στην Ελλάδα, μπορούν να απευθυνθούν, εφ όσον το θελήσουν, τόσο  στο το γραφείο μας FASMAGROUP ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, όσο και στο γραφείο αποζημιώσεων της ΑΧΑ PPP που βρίσκεται στην Λεωφόρο Συγγρού και εργάζονται Έλληνες διοικητικοί υπάλληλοι. Όλοι θα εξυπηρετηθούν άμεσα, αλλά και ανά πάσα στιγμή εάν χρειαστεί να νοσηλευτούν σε  ελληνικό νοσοκομείο ή χρειάζεται βεβαίως να αποζημιωθούν για διάφορα ιατροφαρμακευτικά μικρο-έξοδα συμβατικά καλυπτόμενα απο το πρόγραμμα που επέλεξαν.  

Ρωτήστε μας λοιπόν για την AXA PPP HEALTHCARE INTERNATIONAL και τα πρωτοποριακά προγράμματα της εάν είσαστε απο αυτούς που θέλουν ένα 100% πραγματικά διεθνές πρόγραμμα υγείας.

Θα χαρούμε πολύ να σας ενημερώσουμε  Απλά επικοινωνήστε απ' ευθείας μαζί μας ή στείλτε μας μόνον το όνομα και το τηλέφωνο σας, για να σας επισκεφθεί συνεργάτης μας στο σπίτι σας  ή στείλτε μας το e-email σας για να σας στείλουμε προσφορά της επιλογής σας.* 

 *Κοιτάξτε περισσσότερα και στις προτάσεις μας για ατομικές ή ομαδικές ασφαλίσεις